Polityka plików Cookies
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie: Polityki Plików Cookies
Akceptuję

menu

Polityka prywatności

Strona Główna / EIB / Polityka prywatności

W związku z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:


I.Administratorem danych osobowych jest EIB S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Jęczmiennej 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000050455, NIP 956-000-74-85;

II. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych to:

1) wykonanie Pani/ Pana zlecenia w zakresie czynności brokerskich określonych w stosownych przepisach o pośrednictwie ubezpieczeniowym (dystrybucji ubezpieczeń), o ile takie zlecenie zostało przez Panią/ Pana udzielone; w takim wypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b), ewentualnie również art. 9 ust. 2 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
2) wykonanie czynności brokerskich określonych w stosownych przepisach o pośrednictwie ubezpieczeniowym (dystrybucji ubezpieczeń), na zlecenie podmiotu, który przekazał nam Pani/ Pana dane; w takim wypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
3) wykonanie czynności brokerskich określonych w stosownych przepisach o pośrednictwie ubezpieczeniowym (dystrybucji ubezpieczeń), na zlecenie podmiotu, który przekazał nam Pani/ Pana dane, wyłącznie w zakresie niezbędnym do ustalenia istnienia bądź nieistnienia odpowiedzialności za szkodę lub zdarzenie, ustalenie wysokości i wypłata odszkodowania bądź innego świadczenia; w takim wypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
4) wykonanie obowiązków wynikających z zawartej z Panią/ Panem umowy zlecenia, o dzieło, o świadczenie usług, umowy sprzedaży, umowy najmu bądź innej umowy wymagającej prowadzenia dokumentacji w sprawie rozliczeń; w takim wypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
5) wykonanie obowiązków wynikających z umowy zawartej z podmiotem, który przekazał nam Pani/ Pana dane; w takim wypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
6) marketing usług własnych, w szczególności oferowanie usług brokerskich bądź innych usług w zakresie prowadzonej przez nas działalności statutowej, w tym organizacji szkoleń, konferencji, imprez sportowych, kulturalnych, naukowych; w takim wypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;


III. W przypadkach wskazanych w pkt II. 2) i 3) powyżej EIB S.A. pełni funkcję podmiotu przetwarzającego dane w imieniu administratorów – podmiotów będących klientami EIB S.A., którzy powierzyli nam przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania czynności brokerskich;

IV. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania czynności zleconych przez Panią/ Pana bądź podmiot, który przekazał nam Pani/ Pana dane;

V. Ma Pani/ Pan prawo dostępu do danych i żądania ich sprostowania;

VI. Ma Pani/ Pan prawo żądania usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w ogólnym rozporządzeniu, w szczególności z uwagi na konieczność ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;

VII. W przypadkach wskazanych w pkt II. 2), 3) i 5) powyżej ma Pani/ Pan prawo wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z Pani/ Pana szczególną sytuacją, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

VIII. W przypadku wskazanym w pkt II. 6) powyżej ma Pani/ Pan również prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, o ile jest ono powiązane z marketingiem bezpośrednim;

IX. W przypadkach wskazanych w pkt II. 1) i 4) powyżej ma Pani/ Pan prawo do przenoszenia danych;

X. Źródłem danych w przypadkach wskazanych w pkt II. 2), 3), 5) i 6) powyżej jest Pani/ Pana pracodawca/ zleceniodawca/ inny administrator, który powierzył nam przetwarzanie Pani/ Pana danych, a także strony www i publiczne rejestry;

XI. Dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom zaangażowanym do realizacji celów wskazanych w pkt II, w szczególności w przypadkach wskazanych w ppkt 1), 2) i 3) ubezpieczycielom i podmiotom zaangażowanym likwidację szkód, a także dostawcom usług zewnętrznych, zaś w przypadku wskazanym w ppkt 6) podmiotom zaangażowanym w organizację wymienionych wydarzeń;

XII. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przez nas przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy);

XIII. Pani/ Pana danych osobowych nie zamierzamy poddawać zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w tym profilowaniu), które mogłoby mieć wpływ na Pani/ Pana sytuację prawną lub inny sposób wpływać na Pani/ Pana prawa i obowiązki;

XIV. W przypadkach wskazanych w pkt II 1), 2), 3), 4) i 5) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy - wykonania czynności zleconych przez Pana/ Panią bądź podmiot, który przekazał nam Pani/ Pana dane, w szczególności do dnia ostatecznego zamknięcia spraw zgłoszonych roszczeń; w przypadku określonym w pkt II. 6) dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów;

XV. W razie naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

XVI. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: odo@eib.com.plKontakt

Strona Główna/ Kontakt

Wyślij wiadomość


Centrala Toruń
87-100 Toruń
ul. Jęczmienna 21
Tel. +48 56 669 34 00
mail: eib@eib.com.pl
Oddział Katowice
40-129 Katowice
ul. Misjonarzy Oblatów 11
Tel. +48 32 258 37 50
mail: katowice@eib.com.pl
Oddział Kraków
31-527 Kraków
ul. Supniewskiego 9
Tel. +48 12 627 34 00
mail: krakow@eib.com.pl
Oddział Rzeszów
35-307 Rzeszów
Al. Armii Krajowej 80
Tel. +48 17 862 66 28
mail: rzeszow@eib.com.pl
Oddział Warszawa
00-722 Warszawa
ul. Podchorążych 39a lok 3
Tel. +48 22 559 14 60
mail: warszawa@eib.com.pl
Oddział Wrocław
53-203 Wrocław
Al. Gen. Józefa Hallera 92/18
Tel. +48 71 332 96 67
mail: wroclaw@eib.com.pl
Oddział Łódź
90-010 Łódź
ul. Tuwima 15  lokal U1A
Tel. +48 566 693 580
mail: lodz@eib.com.pl
Przedstawicielstwo Bydgoszcz
85-231 Bydgoszcz
ul. Królowej Jadwigi 18 lok. 203
Tel. +48 52 523 90 77
mail: bydgoszcz@eib.com.pl
Przedstawicielstwo Gdynia
81-395 Gdynia
ul. Władysława IV 43 lok. 603/604
Tel. +48 58 620 62 69
mail: gdynia@eib.com.pl
Przedstawicielstwo Olsztyn
10-282 Olsztyn
ul. Poprzeczna 11
Tel. +48 56 66 93 534
mail: olsztyn@eib.com.pl
Przedstawicielstwo Włocławek
87-800 Włocławek
ul. Targowa 7
Tel. +48 54 231 15 36
mail: wloclawek@eib.com.pl
Przedstawicielstwo Sieradz
98-200 Sieradz
ul. Wojska Polskiego 102
Tel. +48 69 703 04 32
mail: sieradz@eib.com.pl