Polityka plików Cookies
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari
Niedokonanie zmian ustawień w zakresie plików cookies oznacza, że będą one zamieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: Polityki Plików Cookies
Akceptuję

menu

Prezesie – nie bądź ofiarą własnego sukcesu

| Łukasz Górny i Bartosz Tokarski o ubezpieczeniach inwestycji i członków władz spółek w EC Magazynie dla biznesu

EIB | Ubezpieczenia dla wymagających


Ofensywa inwestycyjna napędzana kontraktami finansowanymi z aktualnej puli środków unijnych jest szansą na rozwój firm budowlanych. Przed taką samą szansą stały spółki w latach 2008 – 2012. Niektóre wzmocniły się, a menadżerowie mogli poczuć smak zwycięstwa. Duża część jednak stała się ofiarą kryzysu 2012 r. Osoby odpowiedzialne za ryzykowne decyzje strategiczne do tej pory muszą bronić ich zasadności.


Dziś jesteśmy w podobnej sytuacji. Szanse wiążą się z równie dużymi zagrożeniami. Firmy budowlane, aby uzyskać wysokie marże zysku na nowych kontraktach muszą zdobyć finansowanie m.in. na zabezpieczenia należytego wykonania. Wynosi ono nawet 10% ceny kontraktowej. Przykładowo w ramach krajowego programu kolejnictwa do 2023 r. corocznie będzie wydatkowane nawet 12 mld zł. Zabezpieczenie wynosić więc będzie ok. 1 mld zł rocznie. Sam sektor bankowy nie pokryje tego wymogu. Konieczne będzie zaangażowanie gwarancji ubezpieczeniowych. Są one wygodniejsze od gwarancji bankowych ponieważ:

nie obciążają linii kredytowych, które można przeznaczyć na realne finansowanie,

często ich koszt jest znacznie niższy,

ich zabezpieczenie jest mniej restrykcyjne.


Z naszego doświadczenia wynika, że zaaranżowanie dużych gwarancji kończy się sukcesem, gdy dysponujemy odpowiednim czasem na przeprowadzenie rozmów z rynkiem. Największe gwarancje wydawane są przez kilku Ubezpieczycieli, którzy dzielą się ryzykiem. Dlatego tak istotny jest bieżący dialog z rynkiem i monitoring jego możliwości.

W okresie galopującego wzrostu cen podpisanie kontraktu na wieloletnią inwestycję bez realnego rozwiązania waloryzującego ceny wiąże się z dużym ryzykiem. To czy przekroczyło ono biznesowy charakter może być rozstrzygane dopiero za kilka lat bez udziału menadżerów, którzy podejmowali takie decyzje. Dlatego polisa odpowiedzialności członków władz (D&O) pełnić powinna rolę bezpiecznika, który zapewni komfort podejmowania trudnych decyzji. Ważne jest, aby zapewniała ten komfort osobie, która ma wpływ na kształt polisy także w sytuacji, gdy za kilka lat znajdzie się ona w innej sytuacji zawodowej.


The investment offensive driven by contracts financed from the current EU funds is an opportunity for the development of construction companies. Companies in the years 2008 - 2012 faced the same opportunity. Some of them strengthened and managers could feel the taste of victory. A large part, however, fell a victim to the crisis of 2012. People responsible for risky strategic decisions must defend their validity until now.


Today we are in a similar situation. Chances are connected with equally high risks. In order to obtain high profit margins on new contracts, construction companies need to get financing i.a. for proper performance protection. It amounts to 10% of the contract price. For example, as part of the national railway program until 2023, up to 12 billion zlotys will be spent annually. Thus, the collateral will amount to about PLN 1 billion a year. The banking sector itself will not cover this requirement. The insurance guarantees will be necessary. They are more convenient than bank guarantees because:

they do not burden credit lines that can be used for real financing,

their cost is often much lower,

their protection is less restrictive.


Our experience shows that arranging large guarantees is successful when we have the right time to examine the market. The biggest guarantees are issued by several Insurers who share their risk. That is why the current dialogue with the market and the monitoring of its possibilities are so important.

In the period of a galloping price increase, signing a contract for a long-term investment without a real solution for a valorising price is connected with high risk. Whether it exceeded the business nature can be resolved only in a few years without the participation of managers who made such decisions. Therefore, the liability policy of the members of the authorities (D&O) should play the role of a fuse that will ensure the comfort of taking difficult decisions. It is important to provide this comfort to the person who has an impact on the policy, also in a situation when in a few years they will be in a different professional situation.


Zespół EIB
Łukasz Górny
Manager ds. Klientów Strategicznych EIB
Radca Prawny
Ekspert ubezpieczenia D&O
Kontakt tel.
+48 56 669 34 47
+48 (56) 669 34 00
Zespół EIB
Bartosz Tokarski
Menadżer ds. Obsługi Klientów Strategicznych
Ekspert z zakresu gwarancji ubezpieczeniowych
Kontakt tel.
+48 56 669 34 31
+48 (56) 669 34 00

Źródło: Magazyn dla Biznesu nr2/21019


Kontakt

Strona Główna/ Kontakt

Wyślij wiadomość


Centrala Toruń
87-100 Toruń
ul. Jęczmienna 21
Tel. +48 56 669 34 00
mail: eib@eib.com.pl
Oddział Katowice
40-129 Katowice
ul. Misjonarzy Oblatów 11
Tel. +48 32 258 37 50
mail: katowice@eib.com.pl
Oddział Kraków
31-527 Kraków
ul. Supniewskiego 9
Tel. +48 12 627 34 00
mail: krakow@eib.com.pl
Oddział Rzeszów
35-307 Rzeszów
Al. Armii Krajowej 80
Tel. +48 17 862 66 28
mail: rzeszow@eib.com.pl
Oddział Warszawa
00-722 Warszawa
ul. Podchorążych 39a lok 3
Tel. +48 22 559 14 60
mail: warszawa@eib.com.pl
Oddział Wrocław
53-203 Wrocław
Al. Gen. Józefa Hallera 92/18
Tel. +48 71 332 96 67
mail: wroclaw@eib.com.pl
Oddział Łódź
90-010 Łódź
ul. Tuwima 15  lokal U1A
Tel. +48 566 693 580
mail: lodz@eib.com.pl
Przedstawicielstwo Bydgoszcz
85-231 Bydgoszcz
ul. Królowej Jadwigi 18 lok. 203
Tel. +48 52 523 90 77
mail: bydgoszcz@eib.com.pl
Przedstawicielstwo Gdynia
81-395 Gdynia
ul. Władysława IV 43 lok. 603/604
Tel. +48 58 620 62 69
mail: gdynia@eib.com.pl
Przedstawicielstwo Olsztyn
10-282 Olsztyn
ul. Poprzeczna 11
Tel. +48 56 66 93 534
mail: olsztyn@eib.com.pl
Przedstawicielstwo Włocławek
87-800 Włocławek
ul. Targowa 7
Tel. +48 54 231 15 36
mail: wloclawek@eib.com.pl
Przedstawicielstwo Sieradz
98-200 Sieradz
ul. Wojska Polskiego 102
Tel. +48 69 703 04 32
mail: sieradz@eib.com.pl